خانه » برنامه کلاس ها

برنامه کلاس ها

 

برنامه کلاس های IELTS کانون تخصصی پرتو

کد دورهنام دورهنوع دورهتاریخ شروعتاریخ پایاننام استادروزهای برگزاریساعت برگزاریوضعیت دورهجنسیت
7659PRE IELTS1بلند مدت6 اردیبهشت96صفی خانیشنبه - چهارشنبه20:30-22:00در حال تکمیل خانم / آقا
7660PRE IELTS2بلند مدت19 فروردین 96صفی خانیشنبه - چهارشنبه19 - 17:30در حال تکمیل خانم / آقا
7698بحث آزاد پیشرفتهبلند مدت11 اردیبهشت 96صفی خانیدوشنبه - پنج شنبه19 - 17:30در حال تکمیلخانم / آقا
7701IELTS1بلند مدت11 اردیبهشت 96صفی خانیدوشنبه - پنج شنبه22 - 20:30در حال تکمیلخانم / آقا
7703IELTS2بلند مدت10 اردیبهشت 96صفی خانییکشنبه - سه شنبه16 - 17:30در حال تکمیلخانم / آقا
7716IELTS 3بلند مدت11 اردیبهشت96صفی خانیدوشنبه - پنج شنبه20:30 - 19در حال تکمیلخانم / آقا
7741PRE IELTS 1بلند مدت23 خرداد 96صفی خانییکشنبه - سه شنبه22- 20:30در حال تکمیلخانم / آقا
7742IELTS 2بلند مدت24 خرداد 96صفی خانیشنبه -چهارشنبه19-20:30
7743IELTS1بلند مدت30 خرداد 96صفی خانییکشنبه- سه شنبه20:30 -19
PRE IELTS 1بلند مدت31 تیر 96صفی خانیشنبه- چهارشنبه17:30-19در حال تکمیلخانم/آقا

 

 

برنامه کلاس های inter change کانون تخصصی پرتو

[table "14" not found /]

 

برنامه کلاس های آلمانی و فرانسه کانون تخصصی پرتو

کد دورهنام دورهنوع دورهتاریخ شروعتاریخ پایاننام استادروز های برگزاریساعت برگزاریشهریه(تومان)جنسیتوضیعت دوره
فرانسهترم دوم28 خرداد 96خانم ترابییکشنبه-سه شنبه18:30-20168.000خانم ها/آقایاندر حال تکمیل
آلمانیترم دوم31 خرداد 96خانم سیاحشنبه-چهارشنبه18:30-20168.000خانم ها/آقایاندر حال تکمیل
فرانسهترم 7 7 تیر 96

 

برنامه کلاس های کودکان و نوجوانان کانون تخصصی پرتو

کد دورهنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایاننام استادروزهای برگزاریساعت برگزاریشهریه(تومان)وضعیت دوره
7369hip 214 مهر 9327 آذر 93زمانپوردوشنبه-پنجشنبه16:30-17:3082.000در حال تکمیل
7373Connect 3 (B)12 مهر 931 آذر 93آمیغی فرشنبه-چهارشنبه16:00-17:0098.000در حال تکمیل
7378hip 312 مهر 9329 آذر 93-شنبه-چهارشنبه16:00-17:0082.000در حال تکمیل
7382hip 56 مهر 9325 آذر 93نجف پوریکشنبه-سه شنبه15:00-16:0082.000در حال تکمیل
7386hip 46 مهر 9325 آذر 93نجف پوریکشنبه-سه شنبه16:00-17:0082.000در حال تکمیل
7390Connect 1 (A)7 مهر 936 آذر 93زمانپوردوشنبه-پنجشنبه17:30-18:3098.000در حال تکمیل
7415Connect 3 (A)8 مهر 934 آذر 93زمانپوردوشنبه-پنجشنبه15:00-16:0098.000در حال تکمیل
7416Connect 2 (A)8 مهر 934 آذر 93زمانپوردوشنبه-پنجشنبه16:00-17:0098.000در حال تکمیل
7417hip 17 مهر 9327 آذر 93زمانپوردوشنبه-پنجشنبه15:00-16:0082.000در حال تکمیل
7203connect 1A14 مرداد931 مهر93آمیغییکشنبه-سه شنبه16:00-17:0098.000تکمیل
7345connect 2B1 شهریور9322 مهر 93حداددوشنبه-پنجشنبه10:00-11:0098.000تکمیل
7346connect 2A4 شهریور 936 مهر 93حدادروز های فرد9:00-10:0098.000تکمیل
7295hip214 مرداد9329 مهر 93نجف پوریکشنبه-سه شنبه10:00-11:0082.000تکمیل

 
 

0 نظرات

شما می توانید اولین نفری باشید که در مورد این صفحه نظر می دهید.

 
 

ارسال نظر