خانه » اخبار داخلی » شروع ترم های جدید

شروع ترم های جدید

دوره های آیلتس – مکالمه فشرده و نیمه فشرده – فرانسه و آلمانی

دوره های آیلتس

نام ترم

تاریخ شروع

نام استاد

ساعت برگزاری

روزهای برگزاری

شهریه(تومان)

وضعیت

PreIELTS1

۱۳۹۶/۰۲/۰۶

آقای صفی خانی

۲۰:۳۰-۲۲:۰۰

شنبه-چهارشنبه

۲۵۵٫۰۰۰

در حال تکمیل

IELTS1

۱۳۹۶/۰۲/۱۱

آقای صفی خانی

۲۰:۳۰-۲۲:۰۰

دوشنبه-پنج شنبه

۳۶۰٫۰۰۰

در حال تکمیل

IELTS2

۱۳۹۶/۰۲/۱۰

آقای صفی خانی

۱۶:۰۰-۱۷:۳۰

یکشنبه-سه شنبه

۴۵۰٫۰۰۰

در حال تکمیل

IELTS3

۱۳۹۶/۰۲/۱۱

آقای صفی خانی

۱۹:۰۰-۲۰:۳۰

دوشنبه-پنج شنبه

۵۰۰٫۰۰۰

در حال تکمیل

بحث آزاد پیشرفته

۱۳۹۶/۰۲/۱۱

آقای صفی خانی

۱۷:۳۰-۱۹:۰۰

دوشنبه-پنج شنبه

۲۵۰٫۰۰۰

در حال تکمیل

EPT / MSRT

۱۳۹۶/۰۲/۱۱

آقای صفی خانی

۱۶:۰۰-۱۷:۳۰

دوشنبه – پنج شنبه

۴۵۰٫۰۰۰

در حال تکمیل

 

دوره های مکالمه

نام ترم

تاریخ شروع

نام استاد

ساعت برگزاری

روزهای برگزاری

شهریه(تومان)

وضعیت

touchstone

نیمه اول

۱۳۹۶/۰۲/۰۶

 خانم سیامکانی

۲۰:۰۰-۲۱:۳۰

شنبه-چهارشنبه

۱۴۸٫۰۰۰

در حال تکمیل

Intro نیمه اول

۹۲/۰۷/۰۲

خیری

۲۱:۰۰-۱۹:۰۰

یکشنبه-سه شنبه

۱۵۰۰۰۰

در حال تکمیل

Intro نیمه اول

۹۲/۰۷/۱۵

امیری کیا

۱۰:۱۵-۰۹:۰۰

زوج

۱۵۰۰۰۰

در حال تکمیل

Intro نیمه دوم

۹۲/۰۷/۱۳

امیری کیا

۱۲:۰۰-۱۰:۳۰

زوج

۱۵۰۰۰۰

در حال تکمیل

Intro نیمه اول

۹۲/۰۹/۰۲

امیری کیا

۱۱:۴۵-۱۰:۳۰

زوج

۱۵۰۰۰۰

در حال تکمیل

Intro نیمه دوم

۹۲/۰۷/۰۳

نوری نیا

۲۱:۰۰-۱۹:۰۰

یکشنبه-چهارشنبه

۱۵۰۰۰۰

در حال تکمیل

Inter1 نیمه اول

۹۲/۰۷/۰۲

خیری

۱۹:۰۰-۱۷:۰۰

یکشنبه-سه شنبه

۱۵۰۰۰۰

در حال تکمیل

Inter1 نیمه اول

۹۲/۰۷/۲۷

پارساروش

۱۲:۰۰-۱۰:۳۰

زوج

۱۵۰۰۰۰

در حال تکمیل

Inter1 نیمه دوم

۹۲/۰۷/۰۴

امیری کیا

۲۱:۰۰-۱۹:۰۰

دوشنبه-پنجشنبه

۱۵۰۰۰۰

در حال تکمیل

Inter3 نیمه اول

۹۲/۰۷/۰۷

مددی

۱۹:۰۰-۱۷:۰۰

یکشنبه-سه شنبه

۱۵۰۰۰۰

در حال تکمیل

Inter3 نیمه دوم

۹۲/۰۷/۲۱

امیری کیا

۱۹:۰۰-۱۷:۰۰

یکشنبه-سه شنبه

۱۵۰۰۰۰

در حال تکمیل

Intro نیمه دوم

۹۲/۰۸/۱۱

خیری

۲۰:۰۰-۱۸:۰۰

شنبه-چهارشنبه

۱۵۰۰۰۰

در حال تکمیل

Intro فشرده

۹۲/۰۷/۱۷

امیری کیا

۱۹:۰۰-۱۷:۰۰

شنبه-چهارشنبه

۱۸۰۰۰۰

در حال تکمیل

Inter1 نیمه اول

۹۲/۰۷/۱۶

امیری کیا

۲۱:۰۰-۱۹:۰۰

یکشنبه-سه شنبه

۱۵۰۰۰۰

در حال تکمیل

Intro نیمه اول

۹۲/۰۷/۲۹

مددی

۲۱:۰۰-۱۹:۰۰

دوشنبه-پنجشنبه

۱۵۰۰۰۰

در حال تکمیل

Inter2 نیمه اول

۹۲/۰۷/۱۱

خیری

۱۹:۰۰-۱۷:۰۰

دوشنبه-پنجشنبه

۱۵۰۰۰۰

در حال تکمیل

Inter1 نیمه دوم

۹۲/۰۷/۰۸

امیری کیا

۲۱:۰۰-۱۹:۰۰

دوشنبه-پنج شنبه

۱۵۰۰۰۰

در حال تکمیل

Intro نیمه اول

۹۲/۰۸/۱۵

نوری نیا

۱۹:۰۰-۱۷:۰۰

یکشنبه-چهارشنبه

۱۵۰۰۰۰

در حال تکمیل

Intro نیمه دوم

۹۲/۰۸/۰۴

پارسا روش

۱۱:۴۵-۱۰:۱۵

زوج

۱۵۰۰۰۰

در حال تکمیل

Intro نیمه دوم

۹۲/۰۸/۲۵

خیری

۱۹:۰۰-۱۷:۰۰

شنبه-چهارشنبه

۱۵۰۰۰۰

در حال تکمیل

Intro فشرده

۹۲/۰۸/۱۱

خیری

۲۱:۰۰-۱۹:۰۰

شنبه-چهارشنبه

۱۵۰۰۰۰

در حال تکمیل

Intro نیمه اول

۹۲/۰۹/۱۰

مددی

۲۱:۰۰-۱۹:۰۰

یکشنبه-سه شنبه

۱۳۲۰۰۰

در حال تکمیل

Inter2 نیمه دوم

۹۲/۰۸/۲۹

مددی

۲۱:۰۰-۱۹:۰۰

شنبه-چهارشنبه

۱۳۲۰۰۰

در حال تکمیل

Inter2 نیمه اول

۹۲/۰۸/۲۹

امیری کیا

۲۱:۰۰-۱۹:۰۰

شنبه-چهارشنبه

۱۳۲۰۰۰

در حال تکمیل

Inter1 ترم اول

۹۲/۰۹/۱۷

حداد

۲۱:۰۰-۱۹:۰۰

یکشنبه-چهارشنبه

۱۳۲۰۰۰

در حال تکمیل

Inter3 ترم اول

۹۲/۰۹/۱۱

امیری کیا

۱۹:۰۰-۱۷:۰۰

دوشنبه-پنجشنبه

۱۳۲۰۰۰

در حال تکمیل

Inter2 نیمه اول

۹۲/۰۹/۱۸

امیری کیا

۲۱:۰۰-۱۹:۰۰

دوشنبه-پنجشنبه

۱۳۲۰۰۰

در حال تکمیل

 

دوره های فرانسه و آلمانی

نام ترم

تاریخ شروع

نام استاد

ساعت برگزاری

روزهای برگزاری

شهریه(تومان)

وضعیت

آلمانی فشرده۱

۹۲/۰۸/۱۷

۱۸:۰۰-۱۵:۰۰

جمعه

۱۹۰۰۰۰

در حال تکمیل

فرانسه ترم اول

۹۲/۰۷/۲۸

ساکیه

۱۲:۱۵-۱۱:۰۰

یکشنبه-سه شنبه

۳۰۰۰۰۰

در حال تکمیل

آلمانی فشرده۱

۹۲/۰۷/۱۰

بیژن زاده

۱۸:۰۰-۱۶:۰۰

شنبه-چهارشنبه

۱۹۰۰۰۰

در حال تکمیل

فرانسه ترم اول

۹۲/۰۸/۱۷

۱۸:۰۰-۱۵:۰۰

جمعه

۱۹۰۰۰۰

در حال تکمیل

فرانسه ترم دوم

۹۲/۰۸/۱۰

ترابی

۱۹:۰۰-۱۶:۰۰

جمعه

۱۹۰۰۰۰

در حال تکمیل

 

دوره های نوجوانان

نام ترم

تاریخ شروع

نام استاد

ساعت برگزاری

روزهای برگزاری

شهریه(تومان)

وضعیت

Connect2(A)

۹۲/۰۸/۰۶

آمیغی فر

۱۷:۰۰-۱۶:۰۰

دوشنبه-پنجشنبه

۸۵۰۰۰

در حال تکمیل

Tiny 2A

۹۲/۰۷/۱۰

نظری

۱۷:۰۰-۱۶:۰۰

شنبه-چهارشنبه

۷۰۰۰۰

در حال تکمیل

Tiny 2B

۹۲/۰۷/۰۹

امام

۱۷:۰۰-۱۶:۰۰

یکشنبه-سه شنبه

۷۰۰۰۰

در حال تکمیل

Hip 3

۹۲/۰۷/۰۶

نظری

۱۹:۰۰-۱۸:۰۰

شنبه-چهارشنبه

۹۰۰۰۰

در حال تکمیل

Hip 5

۹۲/۰۷/۰۶

مرداسی

۱۷:۰۰-۱۶:۰۰

شنبه-چهارشنبه

۹۰۰۰۰

در حال تکمیل

Hip 2

۹۲/۰۷/۱۰

بهمنش

۱۸:۰۰-۱۷:۰۰

شنبه-چهارشنبه

۹۰۰۰۰

در حال تکمیل

Hip 1

۹۲/۰۷/۰۹

مرداسی

۱۷:۰۰-۱۶:۰۰

یکشنبه-سه شنبه

۹۰۰۰۰

در حال تکمیل

Connect1(A)

۹۲/۰۷/۰۷

زمانپور

۲۰:۰۰-۱۹:۰۰

یکشنبه-سه شنبه

۸۵۰۰۰

در حال تکمیل

Connect1(A)

۹۲/۰۷/۰۸

زمانپور

۱۹:۰۰-۱۸:۰۰

دوشنبه-پنج شنبه

۸۵۰۰۰

در حال تکمیل

Hip Starter

۹۲/۰۷/۱۰

رجبی فر

۱۹:۰۰-۱۸:۰۰

شنبه-چهارشنبه

۹۰۰۰۰

در حال تکمیل

Tiny 1A

۹۲/۰۷/۰۸

ربانی

۱۷:۰۰-۱۶:۰۰

دوشنبه-پنجشنبه

۷۰۰۰۰

در حال تکمیل

Connect1(B)

۹۲/۰۷/۰۷

زمانپور

۱۸:۰۰-۱۷:۰۰

یکشنبه-سه شنبه

۸۵۰۰۰

در حال تکمیل

Connect2(A)

۹۲/۰۷/۱۰

حداد

۱۹:۰۰-۱۸:۰۰

شنبه-چهار شنبه

۸۵۰۰۰

در حال تکمیل

Connect1(A)

۹۲/۰۸/۰۶

حداد

۲۰:۰۰-۱۹:۰۰

دوشنبه-پنج شنبه

۸۵۰۰۰

در حال تکمیل

Hip 3

۹۲/۰۸/۰۵

نجف پور

۱۷:۰۰-۱۶:۰۰

یکشنبه-سه شنبه

۹۰۰۰۰

در حال تکمیل

Hip s

۹۲/۰۸/۲۰

زمان پور

۱۷:۰۰-۱۶:۰۰

دوشنبه-پنج شنبه

۹۰۰۰۰

در حال تکمیل

Tiny 1(A)

۹۲/۰۹/۰۹

ربانی

۱۶:۰۰-۱۵:۰۰

شنبه-چهارشنبه

۷۰۰۰۰

در حال تکمیل

Tiny 2(B)

۹۲/۰۸/۲۹

ربانی

۱۷:۰۰-۱۶:۰۰

شنبه-چهار شنبه

۷۰۰۰۰

در حال تکمیل

Tiny 1(B)

۹۲/۰۹/۱۱

ربانی

۱۷:۰۰-۱۶:۰۰

دوشنبه-پنجشنبه

۷۰۰۰۰

در حال تکمیل

Connect1(A)

حداد

۱۶:۰۰-۱۵:۰۰

یکشنبه-سه شنبه

۸۵۰۰۰

در حال تکمیل

Connect1(B)

۹۲/۰۹/۱۱

زمانپور

۱۹:۰۰-۱۸:۰۰

دوشنبه-پنجشنبه

۸۵۰۰۰

در حال تکمیل

Connect3(B)

۹۲/۰۹/۱۱

زمانپور

۲۰:۰۰-۱۹:۰۰

دوشنبه-پنجشنبه

۸۵۰۰۰

در حال تکمیل

 
 

۹ Comments

 1. نیروانا گفت:

  سلام . لطفا برنامه کلاسها در سال جدید رو هم در سایت قرار بدید . ممنون .

 2. امیر حسیین گفت:

  سلام . من کلاس دوم دبیرستانم شما چه دوره ای رو برای بهبود مکالمه و کمک به درس زبان من پیشنهاد می کنید؟

  • مدیر سایت گفت:

   با سلام
   اگر قبلا زبانکده تشریف بردید باید آزمون تعیین سطح بدهید تا سطح شما مشخص شود
   در غیر اینصورت بایداز ابتدا شروع کنید که در آموزشگاه ماintro می باشد

 3. ali گفت:

  باسلام،
  من کارشناسی مهندسی نرم افزار هستم وزبان کده هم تا حالا نرفتم وچه دوره ای را می تونم شرکت کنم آیلتس یا مکالمه لطفا توضیح دهید

  • مدیر سایت گفت:

   سلام بر شما
   شما باید از دوره های intro شروع کنید
   اگر تا حدودی زبانتان قوی است از دوره فشرده در غیر اینصورت باید دوره های ترمی را بگذرانید

 4. ALI گفت:

  باسلام،
  ثبت نام برای دوره Intro به چه صورت است ؟

 5. mehdi گفت:

  سلام
  ثبت نام آقایان چه موقع است

  • مدیر سایت گفت:

   با سلام
   برای آقایان فعلا کلاس نداریم تاریخ مشخصی هم برای ثبت نام آقایان اعلام نشده است فقط می توانیم برای آقایان کلاس خصوصی یا نیمه خصوصی در منزل یا محل کار آنها برگزار کنیم

 6. فاطمه گفت:

  ممنونم از کلاسهای پر بارتون من از زبان آموژهای شما هستم و زبانکده منظم و با کیفیت شما رو به همه دوستام پیشنهاد کردم… پاینده باشید

 
 

ارسال نظر